ترکیبات گفتمانی سوسیالیستی، نئولیبرالی یا ایرانشهری کولاژ‌مونتاژ بدترکیبی است

محمدرضا تاجیک تئوریسین اصلاح‌طلب می‌گوید با هر نوع ترکیب یا بهره گرفتن از اندیشه‌ها و گفتمان‌های دیگر مخالف نیستم اما این ترکیبی که دارد ایجاد می‌شود، ترکیب بدترکیبی است.

       

فلای تو دی