نمی‌توانیم با گسست رادیکال از سنت‌مان امر جدید را تجربه کنیم

محمدرضا تاجیک تئوریسین اصلاح‌طلب معتقد است نمی‌توانیم با گسست رادیکال از سنت‌مان امر جدید را تجربه کنیم.

       

فلای تو دی