کاریکاتور/ افزایش شدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی

افزایش شدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی/ ضریب جینی به سمت سطوح بحرانی بالا رفت / ضریب جینی پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۱۳۸۰( بالاتر از ۴۰ )است.

کاریکاتور/ افزایش شدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی
کارگزاری فارابی