آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

حضور سید ابراهیم رئیسی در اسلامشهر و میدان امام حسین تهران

مقداد مددی

آیت الله سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پس از حضور در در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) در میدان امام حسین (ع) در جمع مردم اسلام شهر سخنرانی کرد.

حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)حضور سید ابراهیم رئیسی در جمع عزاداران شهادت امام جعفر صادق(ع) - میدان امام حسین (ع)برنامه‌های امروز سید ابراهیم رئیسیسخنرانی سیدابراهیم رئیسی در جمع مردم اسلامشهرسخنرانی سیدابراهیم رئیسی در جمع مردم اسلامشهرسخنرانی سیدابراهیم رئیسی در جمع مردم اسلامشهر
الی گشت
;