آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بازگشت آب به هورالعظیم

میلاد حمادی

از سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید.

از سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید هرچند هنوز بخشهایی از آن در خشکی به سر میبردبازگشت آب به هورالعظیم از سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید هرچند هنوز بخشهایی از آن در خشکی به سر میبردبازگشت آب به هورالعظیم از سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید هرچند هنوز بخشهایی از آن در خشکی به سر میبردبازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیم از سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید هرچند هنوز بخشهایی از آن در خشکی به سر میبردبازگشت آب به هورالعظیم از سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید هرچند هنوز بخشهایی از آن در خشکی به سر میبرداز سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید هرچند هنوز بخشهایی از آن در خشکی به سر میبرداز سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید هرچند هنوز بخشهایی از آن در خشکی به سر میبردبازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیمبازگشت آب به هورالعظیم از سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید هرچند هنوز بخشهایی از آن در خشکی به سر میبردبازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیم بازگشت آب به هورالعظیم
فلای تو دی