آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عزاداری شب هشتم ماه محرم در میدان امام خمینی(ره)

محمدحسن اصلانی

مراسم عزاداری سالار شهیدان همزمان با شب هشتم ماه محرم ۱۴۰۰ با روضه خوانی حاج حیدر خمسه و مداحی حاج عبدالرضا هلالی در هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام روضه خوانی حاج حیدر خمسه در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)روضه خوانی حاج حیدر خمسه در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)روضه خوانی حاج حیدر خمسه در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)روضه خوانی حاج حیدر خمسه در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)مداحی حاج عبدالرضا هلالی در عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام عزاداری شب هشتم ماه محرم در میدان امام خمینی(ره) عزاداری شب هشتم ماه محرم هیئت الرضا علیه السلام واقع در میدان امام خمینی (ره)
فلای تو دی