آخرین اخبار | آرشیو اخبار

رونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتش

مسعود شهرستانی

همزمان باروز نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه ۱۰ شهریور با حضور امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از چند محصول جدید این نیرو رونمایی شد. پروژه نخست البرز نام داردکه رادارسه بعدی آرایه فازی البرز باهدف رهگیری وآشکارسازی اهداف هوایی بردبلند با سطح مقطع راداری پایین و پنهان کارتولید شده است. پروژه بعدی سامانه برهان است این سامانه یک مرکز فرماندهی وکنترل تسلیحات در برد وارتفاع کم به عنوان آخرین رده فرماندهی در دفاع نقطه ای شبکه فرماندهی وکنترل دفاع هوایی است.

ورود امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به محل برگزاری نشست خبریورود امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به محل برگزاری نشست خبریورود امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به محل برگزاری نشست خبریادای احترام امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به مقام شهدای ارتشورود امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به محل برگزاری نشست خبرینشست خبری امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشنشست خبری امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشنشست خبری امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشنشست خبری امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشنشست خبری امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشنشست خبری امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشنشست خبری امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشامیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتشرونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی ارتش
فلای تو دی