تبریک محمود کریمی به شاعری که توبه حُر را توصیف کرد

قاسم صرافان ماجرای شعری را روایت می‌کند که محمود کریمی به تمجید از آن پرداخته است.

  

فلای تو دی