آخرین اخبار | آرشیو اخبار

برنامه های امروز رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران

محمدحسین موحدی نژاد

صبح امروز دوشنبه ۲۲شهریورماه۱۴۰۰ سید امیرحسین قاضی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران باخانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانی دیدار کرد و پس از حضور درگلزار شهدای بهشت زهرا (س) و ادای احترام به مقام شامخ شهدا به ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران رفت و کار خود رسما آغاز کرد.

دیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیدیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیبرنامه های امروز رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگراندیدار امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران با خانواده شهید مدافع سلامت احمد داستانیحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران بر سر مزار شهید مدافع سلامت احمد داستانیحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران بر سر مزار شهید مدافع سلامت احمد داستانیحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران بر سر مزار شهید مدافع سلامت احمد داستانیحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران بر سر مزار شهید مدافع سلامت احمد داستانیامیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران و فرزند شهید مدافع سلامت احمد داستانیحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرا (س)حضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرا (س)حضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرا (س)برنامه های امروز رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگرانبرنامه های امروز رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگرانحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در ساختمان بنیاد شهید و دیدار با سعید اوحدی رئیس سابق بنیاد شهیدحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در ساختمان بنیاد شهید و دیدار با سعید اوحدی رئیس سابق بنیاد شهیدحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در ساختمان بنیاد شهید و دیدار با سعید اوحدی رئیس سابق بنیاد شهیدحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در ساختمان بنیاد شهید و دیدار با سعید اوحدی رئیس سابق بنیاد شهیدحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در ساختمان بنیاد شهید و دیدار با سعید اوحدی رئیس سابق بنیاد شهیدحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در ساختمان بنیاد شهید و دیدار با سعید اوحدی رئیس سابق بنیاد شهیدحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در ساختمان بنیاد شهیدحضور امیرحسین قاضی زاده رئیس جدید بنیاد شهید وامور ایثارگران در ساختمان بنیاد شهید
فلای تو دی