بودجه ۱۴۰۱ ؛ تحول یا تکرار ؟

سازمان برنامه بودجه با ترکیبی متشکل از افراد شاغل به کار در دولت قبلی در حال نگارش و نهایی کردن لایحه بودجه 1401 است. لایحه ای که به سبب شرایط خاص کشور و توصیه مقامات برتر حکومت نیازمند تحولی اساسی است. باید دید این تحول در لایحه 1401 رقم میخورد یا بودجه به روال سابق بسته می شود.

فلای تو دی