آخرین اخبار | آرشیو اخبار

صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجا

امین آهویی

صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجا صبح امروز دوشنبه ۱۹ مهر با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مهمانان و مستشاران نظامی کشور های دیگر با اجرای حرکات نمایشی دستاورد ها و عملیات های شبیه سازی شده ی یگان ویژه در ستاد فرماندهی یگان‌های ویژه ناجا برگزار شد.

سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاسردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاسردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاسردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاسردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاسردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاسردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاجمعی از مهمانان و مستشاران نظامی کشور های دیگر در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاسردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاسردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجاصبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجا
فلای تو دی