آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست خبری رییس پلیس پیشگیری فاتب

محمدحسن اصلانی

نشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتب صبح امروز سه شنبه ۲۷ مهرماه۱۴۰۰ در ساختمان پلیس پیشگیری فاتب برگزار شد و از جمعی اصحاب رسانه تجلیل شد.

سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبسرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبسرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبسرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبسرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبنشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتبدر حاشیه نشست خبری سرهنگ جلیل موقوفه ای رییس پلیس پیشگیری فاتب
فلای تو دی