آخرین اخبار | آرشیو اخبار

پایگاه سیار واکسیناسیون کووید ۱۹ در روستای موران -کارون

میلاد حمادی

روستای موران از توابع شهرستان کارون دارای۲۰۷۴نفرجمعیت که شامل ۴۷۴خانوار میشوداین روستا ۱۴۷۵نفر بالای ۱۲سال داردکه نیازمند ایمنی با واکسن کووید ۱۹ میباشد.در حال حاضر ۹۳۰نفر از این جمعیت واکسینه شدندیعنی تقریبا ۶۳ درصد به همین دلیل پایگاه سیار واکسیناسیون در این روستا مستقر نموده تا بصورت خانه به خانه با افرادی که به هر دلیلی واکسینه نشده اندتوسط روانشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون مصاحبه و مشورت میشود.افراد با افزایش آگاهی نسبت به ایمنی جمعی و مخاطرات پیک ششم،و تمایل به دریافت واکسن میشوند

پایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارونپایگاه سیار واکسیناسیون کووید 19 در روستای موران -کارون
کارگزاری فارابی