آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون ۳

مهدی پدرام خو

در ماه‌های اخیر با خشکیدگی رودخانه کارون به دلیل کمبود بارندگی و ادامه انتقال آب از سرشاخه‌های این رودخانه به استان‌های مرکزی، آب دریاچه سد کارون۳ به شدت کاهش یافته و تعدادی از روستاها بعد از ۱۷ سال از زیر آب دریاچه سد بیرون آمدند که روستای باجول یکی از آنهاست. قبرستان‌های این روستاها بخصوص در جوار امامزاده شهپیر که احترام خاصی بین اهالی دارد نیز مدتی است پدیدار شده‌اند.

حکایت روستاییانی که با آبگیری سد کارون 3 کوچ اجباری داشتند هنوز ادامه دارد. کارون 3 ، سومین سد از سدهای زنجیره‌ای روی رودخانه کارون در بخش دهدز شهرستان ایذه در سال 1383 آبگیری شد و بیش از 60 روستای این شهرستان را زیر آب برد. بیش از 20 روستا نیز در محاصره آب قرار گرفتند و در این سال‌ها ناچار به تردد به وسیله بارج (نوعی شناور آبی یا همان دوبه) هستند که دشواری‌های بسیاری برای اهالی به همراه دارد.حکایت روستاییانی که با آبگیری سد کارون 3 کوچ اجباری داشتند هنوز ادامه دارد. کارون 3 ، سومین سد از سدهای زنجیره‌ای روی رودخانه کارون در بخش دهدز شهرستان ایذه در سال 1383 آبگیری شد و بیش از 60 روستای این شهرستان را زیر آب برد. بیش از 20 روستا نیز در محاصره آب قرار گرفتند و در این سال‌ها ناچار به تردد به وسیله بارج (نوعی شناور آبی یا همان دوبه) هستند که دشواری‌های بسیاری برای اهالی به همراه دارد.آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3حکایت روستاییانی که با آبگیری سد کارون 3 کوچ اجباری داشتند هنوز ادامه دارد. کارون 3 ، سومین سد از سدهای زنجیره‌ای روی رودخانه کارون در بخش دهدز شهرستان ایذه در سال 1383 آبگیری شد و بیش از 60 روستای این شهرستان را زیر آب برد. بیش از 20 روستا نیز در محاصره آب قرار گرفتند و در این سال‌ها ناچار به تردد به وسیله بارج (نوعی شناور آبی یا همان دوبه) هستند که دشواری‌های بسیاری برای اهالی به همراه دارد.آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3عنوان آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3حکایت روستاییانی که با آبگیری سد کارون 3 کوچ اجباری داشتند هنوز ادامه دارد. کارون 3 ، سومین سد از سدهای زنجیره‌ای روی رودخانه کارون در بخش دهدز شهرستان ایذه در سال 1383 آبگیری شد و بیش از 60 روستای این شهرستان را زیر آب برد. بیش از 20 روستا نیز در محاصره آب قرار گرفتند و در این سال‌ها ناچار به تردد به وسیله بارج (نوعی شناور آبی یا همان دوبه) هستند که دشواری‌های بسیاری برای اهالی به همراه دارد.آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3حکایت روستاییانی که با آبگیری سد کارون 3 کوچ اجباری داشتند هنوز ادامه دارد. کارون 3 ، سومین سد از سدهای زنجیره‌ای روی رودخانه کارون در بخش دهدز شهرستان ایذه در سال 1383 آبگیری شد و بیش از 60 روستای این شهرستان را زیر آب برد. بیش از 20 روستا نیز در محاصره آب قرار گرفتند و در این سال‌ها ناچار به تردد به وسیله بارج (نوعی شناور آبی یا همان دوبه) هستند که دشواری‌های بسیاری برای اهالی به همراه دارد.آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3عنوان آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارونآشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارونآشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارونآشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارونآشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارونآشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3حکایت روستاییانی که با آبگیری سد کارون 3 کوچ اجباری داشتند هنوز ادامه دارد. کارون 3 ، سومین سد از سدهای زنجیره‌ای روی رودخانه کارون در بخش دهدز شهرستان ایذه در سال 1383 آبگیری شد و بیش از 60 روستای این شهرستان را زیر آب برد. بیش از 20 روستا نیز در محاصره آب قرار گرفتند و در این سال‌ها ناچار به تردد به وسیله بارج (نوعی شناور آبی یا همان دوبه) هستند که دشواری‌های بسیاری برای اهالی به همراه دارد.آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3آشکار شدن روستاهای مدفون در دریاچه سد کارون 3
فلای تو دی