آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگ

مسعود شهرستانی

مراسم تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگ امروز چهارشنبه با حضور سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ تهران برگزار شد.

تجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگسردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله درتجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگسرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگسرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله درتجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگسخنرانی سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگتجمع بزرگ 5 هزار نفری بسیجیان تهران بزرگ
فلای تو دی