آخرین اخبار | آرشیو اخبار

رونمایی کتاب سپیدار

محمدحسن اصلانی

آئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور علی رضا زاکانی شهردار تهران ، مالک شریعتی نماینده مجلس و جمعی از دانشجویان در تالارشهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

علی رضا زاکانی شهردار تهران در آئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانعلی رضا زاکانی شهردار تهران در آئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانعلی رضا زاکانی شهردار تهران در آئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانسخنرانی مالک شریعتی نماینده مردم تهران در آئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانرونمایی کتاب سپیدارآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانسخنرانی علی رضا زاکانی شهردار تهران درآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانسخنرانی علی رضا زاکانی شهردار تهران درآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانسخنرانی علی رضا زاکانی شهردار تهران درآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانسخنرانی علی رضا زاکانی شهردار تهران درآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانسخنرانی علی شمسی پور از ادوار بسیج دانشجویی آئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور علی رضا زاکانی شهردار تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور علی رضا زاکانی شهردار تهرانآئین رونمایی از کتاب سپیدار،تاریخ شفاهی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور علی رضا زاکانی شهردار تهران
کارگزاری فارابی