آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایه

مسعود شهرستانی

گردهمایی سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه (۱۵ کشور همسایه) امروز یک شنبه ۲۰ آذرماه با حضور سیّد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی, سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ،سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت و علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در وزارت امورخارجه برگزار شد.

سخنرانی سیّد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی سیّد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی سیّد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی سیّد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهگردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایهسخنرانی سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایه
فلای تو دی
;