آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط ۷مترو تهران

سید مصطفی تهرانی

مراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط ۷مترو تهران عصر امروز چهارشنبه ۱دی ماه ۱۴۰۰ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران دراین ایستگاه برگزار شد.

ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانسخنرانی علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران مراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانسخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانسخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانحضور علیرضا زاکانی شهردار تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران درمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران مراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهرانمراسم بهره برداری از ایستگاه تقاطعی توحید در خط 7مترو تهران
کارگزاری فارابی