آخرین اخبار | آرشیو اخبار

طبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیه

مجتبی اسماعیل زاد

جزیره کبودان ( قویون داغی ) و جزیره اشک از بزرگترین جزایر دریاچه ارومیه هستند که در سال ۱۳۴۶ توسط سازمان حافظت محیط زیست ، منطقه حفاظت شده اعلام شده و سپس در سال ۱۳۵۵به پارک ملی تبدیل شده اند . این دو جزیره در شرق ارومیه و جنوب دریاچه قرار گرفته اند . انواع پستانداران و پرندگان در این جزایر زندگی می کنند اما گونه غالب در آنها قوچ و میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی است . گوزن زرد ایرانی گونه ای نادر و در معرض انقراض است که در جزیره اشک زندگی می کند.

پوشش گیاهی جزایر استپی است و بخش‌هایی از جزیره پوشیده از درختان پسته وحشی، بادام کوهی است ، به دنبال تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه ، بارش برف در جزایر دریاچه نسبت به دهه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است طبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهپوشش گیاهی جزایر استپی است و بخش‌هایی از جزیره پوشیده از درختان پسته وحشی، بادام کوهی است ، به دنبال تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه ، بارش برف در جزایر دریاچه نسبت به دهه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است طبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهپوشش گیاهی جزایر استپی است و بخش‌هایی از جزیره پوشیده از درختان پسته وحشی، بادام کوهی است ، به دنبال تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه ، بارش برف در جزایر دریاچه نسبت به دهه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است طبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهپوشش گیاهی جزایر استپی است و بخش‌هایی از جزیره پوشیده از درختان پسته وحشی، بادام کوهی است ، به دنبال تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه ، بارش برف در جزایر دریاچه نسبت به دهه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است طبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهپوشش گیاهی جزایر استپی است و بخش‌هایی از جزیره پوشیده از درختان پسته وحشی، بادام کوهی است ، به دنبال تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه ، بارش برف در جزایر دریاچه نسبت به دهه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است پوشش گیاهی جزایر استپی است و بخش‌هایی از جزیره پوشیده از درختان پسته وحشی، بادام کوهی است ، به دنبال تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه ، بارش برف در جزایر دریاچه نسبت به دهه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است طبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهپوشش گیاهی جزایر استپی است و بخش‌هایی از جزیره پوشیده از درختان پسته وحشی، بادام کوهی است ، به دنبال تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه ، بارش برف در جزایر دریاچه نسبت به دهه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است طبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهطبیعت زمستانی جزایر دریاچه ارومیهپوشش گیاهی جزایر استپی است و بخش‌هایی از جزیره پوشیده از درختان پسته وحشی، بادام کوهی است ، به دنبال تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه ، بارش برف در جزایر دریاچه نسبت به دهه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است
واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی