آخرین اخبار | آرشیو اخبار

حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران

سید مصطفی تهرانی

حراج حضوری فوق العاده ۱۱۰۰ تخته فرش و گلیم اموال تملیکی استان تهران امروز یکشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۰ در محل مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد.

حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهرانحراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران حراج فرش و گلیم های اموال تملیکی استان تهران
فلای تو دی