چرا قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد؟

دولت قزاقستان برای فائق آمدن بر این آشوب که طی دوره استقلال این کشور بی سابقه عنوان شده است، مجبور به درخواست کمک از سازمان پیمان امنیت جمعی شد که در راس آن روسیه قرار دارد.

.

فلای تو دی