آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تفریحات زمستانی در همدان

عبدالرحمن رافتی

با بارشهای روزهای اخیر و سفید پوش شدن همدان ، مردم همدان روز تعطیل خود را با تفریحات زمستانی سپری کردتد.

تفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانبی توجهی به برخی نکات ایمنی و لغزندگی موجب آسیب دیدگی برخی از افراد در این تفریحات شدهتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدانتفریحات زمستانی در همدان
فلای تو دی