آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمان

محمد رفیعی موحد

بر اساس آخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده جنوب استان کرمان، بخش عمده روان آبها فروکش کرده و جریانهای جدید آب در سیل بندها مهار شده تا روند پاکسازی ساختمانهای پر شده از گل و لای و بازسازی واحدهای تخریب شده در سیل با سرعت بیشتری ادامه یابد.

آخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمانآخرین تصاویر هوایی از مناطق سیل زده کرمان
فلای تو دی