آخرین اخبار | آرشیو اخبار

رزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاه

رزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاه با محوریت قرارگاه ثامن الائمه و در منطقه عمومی تایباد برگزار شد.

رزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاهرزمایش فاطمه الزهرا نیروی زمینی سپاه
فلای تو دی