ایران صاحب تکنولوژی همانندسازی و تولید حیوانات شبیه‌سازی

رئیس پژوهشگاه رویان گفت: یکی از دستاوردهای پژوهشگاه رویان در بحث بیوتکنولوژی است که کارهای شاخص ما در همانندسازی و تولید حیوانات تراریخت است. رویانا نخستین حیوان شبیه‌سازی بود که در منطقه و خاورمیانه به عنوان اولین حیوان شبیه‌سازی به دنیا آمد

              

فلای تو دی