آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو

فؤاد اشتری

مراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

 حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگومراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو
فلای تو دی