آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران

فؤاد اشتری

مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوری با حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

اولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوری حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوریاولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهراناولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوریاولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهراناولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهراناولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوریاولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوری حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوریاولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهراناولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوریاولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهراناولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوریاولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهراناولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهراناولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران حضور محمد‌علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با ازسرگیری آموزش حضوریاولین روز ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران
فلای تو دی