فریاد «انتقام از اشغالگران» در جنین؛ اردوگاهی که با وجود محاصره شدید تسلیم نمی‌شود

جنین و اردوگاه آن به قلعه مستحکم مقاومت در کرانه باختری تبدیل شده و مردم این مناطق با وجود تشدید حلقه محاصره خود از سوی اشغالگران بر ادامه مقاومت پافشاری می‌کنند .

.

فلای تو دی