جاسوس بالگردهای ایران کیست؟

‌ عماد ادوارد شرقی، در سال ۲۰۱۶ با هدف فعالیت اقتصادی و در پوشش تاجر وارد ایران شد، اما خیلی زود مشخص شد که هدف او از ورود به ایران جاسوسی در عرصه نظامی به‌خصوص حوزه بالگردی بوده است.

فلای تو دی