کاریکاتور/ احتکار عامل اصلی گرانی!

احتکار و دلال بازی دلیل اصلی افزایش قیمت

کاریکاتور/ احتکار عامل اصلی گرانی!
کارگزاری فارابی