آخرین اخبار | آرشیو اخبار

ورود امیر قطر به تهران

امین آهویی

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در راس یک هیئت بلندپایه سیاسی- اقتصادی با استقبال محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وارد تهران شد.

در حاشیه ورود امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآباددر حاشیه ورود امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآبادورود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآباد ورود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآباد در حاشیه ورود امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآبادمحمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآباددر حاشیه ورود امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآبادورود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد در حاشیه ورود امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآبادشیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد در حاشیه ورود امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآبادشیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد  محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود امیر قطر به ایران در فرودگاه مهرآباد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و در بدو ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد
فلای تو دی