جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

حسینیه امینی ها

امیرحسین نظری

حسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به‌عنوان حسینیه تغییر کاربری داده شده است. این ساختمان در سال ۱۲۷۵ هجری قمری بنا شده است.در میان بنا، سه تالار ساخته شده که امتداد آن‌ها به موازات یکدیگر از شرق به غرب ا ست و میان دو حیاط شمالی و جنوبی قرار دارد. تالارها دارای ارسی‌های بسیار زیبایی بوده که در هنگام روضه خوانی با بلند کردن آن‌ها، هر سه تالار یکی می‌شوند و محوطه سرپوشیده بزرگ و آیینه‌کاری زیبایی تشکیل می‌دهند.

حسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به‌عنوان حسینیه تغییر کاربری داده شده استتالارها دارای ارسی‌های بسیار زیبایی بوده که در هنگام روضه خوانی با بلند کردن آن‌ها، هر سه تالار یکی می‌شوند و محوطه سرپوشیده بزرگ و آیینه‌کاری زیبایی تشکیل می‌دهندحسینیه امینی هاحسینیه امینی هاحسینیه امینی هاحسینیه امینی هاحسینیه امینی هاحسینیه امینی هاحسینیه امینی هاحسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به‌عنوان حسینیه تغییر کاربری داده شده استحسینیه امینی هاتالارها دارای ارسی‌های بسیار زیبایی بوده که در هنگام روضه خوانی با بلند کردن آن‌ها، هر سه تالار یکی می‌شوند و محوطه سرپوشیده بزرگ و آیینه‌کاری زیبایی تشکیل می‌دهندحسینیه امینی هاحسینیه امینی هاحسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به‌عنوان حسینیه تغییر کاربری داده شده استحسینیه امینی هاتالارها دارای ارسی‌های بسیار زیبایی بوده که در هنگام روضه خوانی با بلند کردن آن‌ها، هر سه تالار یکی می‌شوند و محوطه سرپوشیده بزرگ و آیینه‌کاری زیبایی تشکیل می‌دهندحسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به‌عنوان حسینیه تغییر کاربری داده شده استحسینیه امینی هاتالارها دارای ارسی‌های بسیار زیبایی بوده که در هنگام روضه خوانی با بلند کردن آن‌ها، هر سه تالار یکی می‌شوند و محوطه سرپوشیده بزرگ و آیینه‌کاری زیبایی تشکیل می‌دهندحسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به‌عنوان حسینیه تغییر کاربری داده شده استحسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به‌عنوان حسینیه تغییر کاربری داده شده استحسینیه امینی‌ها از جمله نمونه‌ای کامل و زیبا از خانه‌های قزوین است که امروزه به‌عنوان حسینیه تغییر کاربری داده شده استحسینیه امینی ها
فلای تو دی