آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گشت مشترک تعزیرات حکومتی

سید مصطفی تهرانی

در حاشیه گشت مشترک تعزیرات حکومتی و بازدید از محل نگهداری کالاهای متروکه، انبار کالاها پلمپ و مالک کالا به دلیل احتکار ۲ هزار تن برنج، ۱۰۰ تن روغن و ... بیش از ۱۱ میلیارد تومان جریمه نقدی شد.

پلمپ انبار کالا به دلیل احتکار احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتیپلمپ انبار کالا به دلیل احتکار پلمپ انبار کالا به دلیل احتکار احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتیپلمپ انبار کالا به دلیل احتکار پلمپ انبار کالا به دلیل احتکار پلمپ انبار کالا به دلیل احتکار پلمپ انبار کالا به دلیل احتکار پلمپ انبار کالا به دلیل احتکار پلمپ انبار کالا به دلیل احتکاراحمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتیپلمپ انبار کالا به دلیل احتکار پلمپ انبار کالا به دلیل احتکار نظارت میدانی احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قیمت ها در بازارنظارت میدانی احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قیمت ها در بازارگفت و گو احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مردم نظارت میدانی احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قیمت ها در بازارنظارت میدانی احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قیمت ها در بازارنظارت میدانی احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قیمت ها در بازارگفت و گو احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مردم نظارت میدانی احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قیمت ها در بازارگفت و گو احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مردم گفت و گو احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مردم
کارگزاری فارابی