نظر شهروندان لبنانی درباره دخالت‌های عربستان و آمریکا در انتخابات این کشور

شهروندان لبنانی با اشاره به دخالتهای گسترده آمریکا و عربستان برای تاثیرگذاری بر انتخابات لبنان، هدف از آن را تلاش برای ضربه زدن به برنامه سیاسی مقاومت و متحدان آن می‌دانند که البته در این راه ناکام خواهند ماند.



کارگزاری فارابی