آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندران

سیدولی شجاعی

طی روزهای اخیر ، دادستان مرکز استان مازندران از انبارهای ذخایر استراتژیک استان در شهرستان جویبار، قائمشهرو بابلسر بازدید و وضعیت ذخیره سازی کالاها از حیث حفظ و نگهداری و همچنین نحوه توزیع آن را بررسی کرد.باتوجه به تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و با توجه به وضعیت فعلی کشور باید به دولت در اجرای طرح های مهم اقتصادی کمک کنیم در همین راستا و همچنین با توجه به وظایف نظارتی مدعی العموم و پیگیری حفظ حقوق عامه، بازدیدی ازانبارهای ذخایر استراتژیک استان از حیث حفظ و نگهداری و توزیع صحیح کالا صورت گرفت

بررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانمحمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران بررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانبررسی وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استان مازندرانمحمد کریمی دادستان مرکز استان مازندران
فلای تو دی