آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار وزیر فرهنگ قطر با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

محمد حسن‌زاده

عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر فرهنگ قطر ظهر امروز ۲۸ اردیبهشت با محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل این سازمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیمحمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطردیدار وزیر فرهنگ قطر با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیمحمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار وزیر فرهنگ قطر با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار وزیر فرهنگ قطر با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیمحمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیدیدار عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر با حجت‌الاسلام محمد‌مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی وزیر فرهنگ قطر
فلای تو دی