آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

عرفان کوچاری

جلسه ''گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی'' با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در سالن جلسات شهید سلیمانی دیوان محاسبات کشور برگزار شد .

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه سخنرانی مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه سخنرانی حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل نود درجلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه سخنرانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه  مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه سخنرانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه رونمایی از کتاب ارزیابی گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه رونمایی از کتاب ارزیابی گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیرونمایی از کتاب ارزیابی گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجلسه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
فلای تو دی