آخرین اخبار | آرشیو اخبار

در حاشیه جلسه هیئت دولت

مسعود شهرستانی

صبح امروز چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱ برخی از اعضای هیئت دولت پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهورمحمد مخبر معاون اول رئیس جمهوردر حاشیه جلسه هیئت دولتسید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولتسید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتسید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولتسید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولتسید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولتسید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولتسید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتانسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتسید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولتانسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان در حاشیه جلسه هیئت دولتبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولتسید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولتدر حاشیه جلسه هیئت دولتعلی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت
فلای تو دی