آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم روز ملی صنعت و معدن

عرفان کوچاری

مراسم روز ملی صنعت و معدن، شنبه ۱۱ تیر با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت و سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسید احسان خاندوزی ،سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی مرتضی سلطانی مدیر پروژه رزفام در مراسم روز ملی صنعت و معدنسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم روز ملی صنعت و معدنسید احسان خاندوزی در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدنسعید محمد دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدنمراسم روز ملی صنعت و معدنسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنمراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهورسخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنعلی عسگری در مراسم روز ملی صنعت و معدنمراسم روز ملی صنعت و معدنسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنمراسم روز ملی صنعت و معدنمراسم روز ملی صنعت و معدنسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدنسید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدن
فلای تو دی