چرا بانک‌های ایران در خدمت اقتصاد نیستند؟

مهم‌ترین نقش بانک در اقتصاد هرکشور، تأمین مالی بخش حقیقی است. نقشی که اگر به خوبی ایفا شود، خلق نقدینگی کمترین اثر را بر تورم خواهد گذاشت. بررسی رشد میانگین ۲۵درصدی نقدینگی و رشد صفر درصدی تولیدناخالص داخلی مؤیدی بر ناکارآمدی نظام بانکی در ایران است.

فلای تو دی