آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

سفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاه

فرزاد منتی

رییس سازمان بازرسی کل کشور به همراه معاونان ابن مجموعه در سفر یکروزه به کرمانشاه ضمن دیدار با کارکنان این سازمان, از بخشهای مختلف استان بازدید کردند. مصطفی اصغرپور معاون اقتصادی سارمان کل بازرسی کشور از چند طرح آبرسانی در استان بازدید کرد.

سفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاهسفر رییس و معاونان سازمان بازرسی کل کشور به کرمانشاه
فلای تو دی