بندر بیروت دو سال پس از انفجار بزرگ

دو سال پس از انفجار مهیب بندر بیروت، همچنان وضعیت بازسازی این بندر در هاله ای از ابهام قرار داد.

.

فلای تو دی