«مستند داروغه»؛ چالش های اصلاح نظام مالیاتی

«مستند داروغه» به چالش های پیش روی اصلاح نظام بانکی در ایران می پردازد و راه حل هایی برای این چالش ها ارائه می کند

فلای تو دی