آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردی

مسعود شهرستانی

مراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردی عصردوشنبه ۹ آبان ، با حضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و مدیحه‌سرایی سعید حدادیان با حضور پرشور مردم تهران در شهرک اکباتان تهران، محل شهادت این شهید بزرگوار برگزار شد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و سعید حدادیان درمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمدیحه‌سرایی سعید حدادیان درمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیپدر شهید آرمان علی‌وردی در مراسم گرامیداشتمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردیمراسم گرامیداشت شهید آرمان علی‌وردی
الی گشت
;