آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینا

عبدالرحمن رافتی

مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینا،با حضور اندیشمندانی از کشورهای ترکیه ،روسیه و ازبکستان و جامعه المصطفی قم و با حضور دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم ،تحقیقات و فن آوری در استانداری همدان برگزار شد.

اختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینااختتامیه کنفرانس انسان شناسی در اندیشه فلسفی ابن سینا
فلای تو دی