آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

یادواره شهدای هسته ای

محمد حسن‌زاده

یادواره شهدای هسته ای با حضور سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر عصر امروز یکشنبه ۴ دی برگزار شد.

یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرحسن قدسی پور رئیس دانشگاه امیرکبیر در یادواره شهدای هسته اییادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیریادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرحسن قدسی پور رئیس دانشگاه امیرکبیر در یادواره شهدای هسته ایسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیریادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیریادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیرسعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی در یادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیریادواره شهدای هسته ای در دانشگاه امیرکبیر