تحفه | سعدی درباره قضاوت کردن چه می‌گوید؟

سعدی در حکایتی از باب دوم گلستانش به قضاوت کردن درباره دیگران می‌پردازد و ما را به نگاه مثبت نسبت به اطرافیان دعوت می‌کند.