تحفه | زبان در دهان ای خردمند چیست

سعدی سخن گفتن را ویترینِ معرفیِ آدمی می‌داند؛ او تاکید دارد که سخن را باید سنجیده گفت و زبانِ آدمی معرفِ اوست.