آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

سفر رئیس جمهور به شهر ری

مهدی شامحمدی

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه سفرهای خود به شهرستان های استان تهران ظهر پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به شهرستان ری سفر و از پروژه های این شهرستان بازدید کرد. آیت الله سیدابراهیم رئیسی همچنین در جمع مردم شهرری و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) سخنرانی کرد و جلسه شورای اداری با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

سفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسخنرانی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جمع مردم شهرری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)سخنرانیسیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جمع مردم شهرری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)سفر رئیس جمهور به شهر ریسخنرانی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جمع مردم شهرری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)سفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسخنرانی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جمع مردم شهرری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)سفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ریسفر رئیس جمهور به شهر ری جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور سخنرانی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جمع مردم شهرری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور سفر رئیس جمهور به شهر ری جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور جلسه شورای اداری شهرستان ری با حضور رئیس جمهور
فلای تو دی