آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بازسازی صحنه درگیری در میدان پروین

حسین ظهروند

گروهی از اراذل و اوباش با ورود به منزل شخصی یکی از ساکنان میدان پروین قصد درگیری و ایجاد رعب و وحشت داشتند که با عملکرد به موقع پلیس کمتر از ۲۴ ساعت آنها شناسایی و دستگیر شدند.

بازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروینبازسازی صحنه درگیری در میدان پروین
الی گشت